I.                Postanowienia ogólne.

 1. Portal internetowy wynajmig.pl jest ogólnopolskim serwisem ułatwiającym transakcje wynajmowania pojazdów kempingowych, w szczególności kamperów i przyczep kempingowych.
 2. Właścicielem, operatorem i administratorem portalu jest firma ZP SYSMO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP: 7792528587. Adres e-mail: wynajmig@wynajmig.pl
 3. Przed skorzystaniem z dowolnej Usługi dostarczonej przez Wynajmig.pl przeczytaj uważnie niniejszy Regulamin świadczenia usług („Umowa”). Jeśli nie zgadzasz się w pełni z warunkami niniejszej Umowy nie masz uprawnień do korzystania z witryny wynajmig.pl i świadczonych poprzez nią Usług. Odwiedzając stronę internetową lub korzystając z Usług, gwarantujesz, że masz prawo, upoważnienie i zdolność do wyrażenia zgody na niniejszą Umowę i do jej przestrzegania.

II.             Definicje

„Treść” oznacza tekst, grafikę, obrazy, muzykę, oprogramowanie  dźwięk, wideo, informacje oraz wszelkie inne treści lub materiały.

„Oferta wynajmu” oznacza pojazd kempingowy wymieniony przez Właściciela jako dostępny do wynajęcia za pośrednictwem Usług.

„Użytkownik” oznacza osobę, która zakończy proces rejestracji konta na witrynie wynajmig.pl,  w tym między innymi Właścicieli i Najemców.

„Treść użytkownika” oznaczają wszelkie Treści, które Użytkownik zamieszcza, przesyła, publikuje, przesyła lub przekazuje, aby udostępnić je na stronie internetowej lub za pośrednictwem Usług, w tym Oferty wynajmu.

„Właściciel” oznacza Użytkownika, który tworzy Ofertę wynajmu za pośrednictwem Usług.

„Najemca” oznacza Użytkownika, który żąda rezerwacji Pojazdu za pośrednictwem Usług lub Użytkownika, który korzysta z Pojazdu wynajętego za pośrednictwem Usług i nie jest Właścicielem takiego Pojazdu.

„Pojazd” oznacza przyczepę kempingową, kampera lub inny pojazd wymieniony na stronie internetowej.

„Usługi” oznaczają usługi świadczone za pośrednictwem strony internetowej WYNAJMIG, zgodnie z którymi Właściciele i Najemcy mogą się kontaktować, tak aby Najemcy mogli wynająć Pojazd Właściciela na okres czasu za cenę wynegocjowaną pomiędzy Najemcą a Właścicielem.

III.           Przedmiot usług

 1. Usługi świadczone za pośrednictwem strony internetowej WYNAJMIG.pl łączą Właścicieli i Najemców, tak aby Najemca mógł wynająć Pojazd Właściciela na uzgodniony okres czasu za cenę wynegocjowaną pomiędzy Właścicielem a Najemcą. Celem Usług jest ułatwienie rezerwacji pojazdów. Usługi w szczególności obejmują:
 • założenie konta Właściciela lub Najemcy
 • zarejestrowanie Oferty Wynajmu Pojazdu wraz z opisem i zdjęciami
 • prowadzenie kalendarza dostępności Pojazdu
 • wyszukiwanie Oferty Wynajmu spełniającej zadane kryteria
 • prowadzenie korespondencji między Właścicielem a Najemcą w celu ewentualnego wyjaśnienia wątpliwości i doprecyzowania warunków wynajmu
 • rezerwację Pojazdu
 • dokonanie płatności
 • wystawienie oceny Właściciela przez Najemcę po zakończeniu wynajmu

2. WYNAJMIG nie jest stroną jakichkolwiek umów najmu między Właścicielem a Najemcą Pojazdu. Firma nie sprawuje kontroli nad zachowaniem użytkowników, którzy korzystają ze strony internetowej lub Usług świadczonych przez Firmę. Firma wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, w związku z powyższym, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, a Właściciele i Najemcy działają we własnym imieniu i na własne ryzyko. Zakres odpowiedzialności firmy ogranicza się do ułatwienia dostępu do strony internetowej i Usług.

IV.           Warunki korzystania z witryny i udostępnionych Usług

 1. Użytkownik może wyszukiwać Oferty Wynajmu na stronie internetowej bez konieczności rejestracji. Jeśli jednak chce zarezerwować Pojazd lub utworzyć Ofertę wynajmu, musi najpierw się zarejestrować i utworzyć konto. Zasady rejestracji zostały opisane w dalszej części Umowy.
 2. Najemcą lub Właścicielem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna bądź firma.
 3. Użytkownicy uzyskują ograniczoną, odwołalną, niewyłączną licencję na dostęp do strony internetowej i Usług wyłącznie w celu wystawienia Pojazdu, wyszukania Pojazdu, wymiany korespondencji na temat oferty, zakupu dowolnego produktu lub usługi oferowanej na stronie internetowej oraz wystawienia oceny po zakończeniu wynajmu. Jakiekolwiek korzystanie ze strony internetowej, które nie jest zgodne z tymi celami lub w inny sposób niezgodne z niniejszą Umową jest wyraźnie zabronione.
 4. Użytkownicy wyrażają zgodę na to, że są odpowiedzialni i zobowiązują się przestrzegać wszystkich przepisów i zasad obowiązujących w zakresie korzystania ze strony internetowej, korzystania z dowolnego narzędzia, usługi lub produktu oferowanego na stronie internetowej oraz wszelkich transakcji, które zawarli na stronie internetowej. lub w związku z korzystaniem ze strony internetowej.
 5. Każdy Właściciel oświadcza też i gwarantuje, że zarówno Oferty, które umieszcza jak i późniejsze użycie Pojazdu przez Wynajmującego nie naruszy żadnych umów zawartych przez Właściciela z osobami trzecimi oraz będzie zgodne z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Właściciele dodatkowo zgadzają się, że są odpowiedzialni i zgadzają się przestrzegać wszystkich przepisów mających zastosowanie do prowadzenia działalności wynajmu, w tym podatkowych. Należy pamiętać, że mimo iż WYNAJMIG nie jest stroną żadnej transakcji wynajmu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zgodność z przepisami i regulacjami odnoszącymi się do Pojazdów wymienionych na Stronie, mogą zaistnieć okoliczności, w których będzie jednak prawnie zobowiązany do dostarczenia informacji związanych z Twoją Ofertą w celu spełnienia żądań organów rządowych w związku z dochodzeniami, postępowaniami sądowymi lub postępowaniami administracyjnymi.

V.              Treści umieszczane w witrynie

 1. Właściciele tworzą Oferty Wynajmu za pośrednictwem panelu Właściciela po zalogowaniu się na swoje konto. Wystawiając Pojazd, Właściciele oświadczają, że informacje, które przekazują są prawdziwe i dokładne oraz że zdjęcia zawarte w Ofercie są rzeczywistymi zdjęciami wystawianego Pojazdu. Właściciel zobowiązuje się umieszczać w swojej Ofercie tylko te informacje, które są związane z wynajmowanym Pojazdem. W szczególności w Ofercie można zamieszczać jedynie zdjęcia Pojazdu, który jest przeznaczony do wynajęcia.
 2. WYNAJMIG zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia jakiejkolwiek Oferty, bez powiadomienia, tymczasowo lub na stałe, jeśli uzna, że ​​którakolwiek z przesłanych informacji jest niedokładna, nie związana z przedmiotem wynajmu i / lub fałszywie przedstawia Pojazd w jakikolwiek sposób.
 3. Zabronione jest umieszczanie w Treściach Użytkownika, poza miejscami specjalnie do tego celu wskazanymi:- wszelkiego rodzaju danych kontaktowych, w tym adresów korespondencyjnych, e-mail, numerów telefonów- linków do stron internetowych
 4. Całkowicie zabronione jest umieszczanie w Treściach Użytkownika:- słów powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe- treści zawierających nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne- stwierdzeń obrażających uczucia innych osób, w tym uczucia religijne- informacji niezgodneych z prawem (np. naruszające Ustawę o Ochronie Danych Osobowych czy naruszających prawo autorskie)- reklam niezwiązanych z własną Ofertą

VI.           Rejestracja konta

 1. Rejestracja w serwisie wynajmig.pl jest dobrowolna i bezpłatna
 2. W celu wystawienia Oferty Wynajmu jako dostępnej do wynajęcia, Właściciele muszą zostać Użytkownikami i zarejestrować konto.
 3. Najemcy muszą utworzyć konto, aby móc dokonać rezerwacji i wypożyczenia Pojazdu kempingowego.
 4. Aby zarejestrować konto Użytkownicy muszą podać następujące prawdziwe dane:
 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail
 • hasło
 1. Właściciele muszą ponadto potwierdzić założenie konta przy pomocy kodu wysłanego SMS-em na podany numer telefonu.
 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa i poufności każdej przypisanej jemu nazwy użytkownika oraz hasła.
 3. Firma zastrzega sobie prawo do zlikwidowania konta w dowolnym momencie bez powiadomienia, w szczególności jeśli uznamy, że Twoje konto jest używane w sposób nieautoryzowany.
 4. Każdy Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że WYNAJMIG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieuprawnione transakcje wykorzystujące nazwę lub hasło użytkownika, oraz, że nieautoryzowane wykorzystanie Twojej nazwy i hasła może spowodować odpowiedzialność wobec Firmy i innych użytkowników.

VII.         Zasady rezerwacji.

 1. Właściciel i Najemca negocjują i ustalają cenę najmu Pojazdu między sobą, korzystając z Usług serwisu wynajmig.pl, umożliwiających wymianę korespondencji e-mailowej.
 2. Jeśli jesteś właścicielem i zgłaszana jest rezerwacja Twojego Pojazdu za pośrednictwem Usług, możesz zostać poproszony o potwierdzenie lub odrzucenie rezerwacji w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od momentu zgłoszenia rezerwacji (zgodnie z ustaleniami Firmy pozostającymi w jej wyłącznym zakresie) lub wniosek o rezerwację może zostać automatycznie anulowany.
 3. Kiedy rezerwacja jest zgłoszona za pośrednictwem Usług, udostępnimy Ci imię i nazwisko Najemcy, który poprosił o rezerwację
 4. Jeśli nie będziesz w stanie potwierdzić lub zdecydować się na odrzucenie rezerwacji w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin, wszelkie kwoty pobrane przez Firmę za zgłoszoną rezerwację mogą zostać zwrócone Wynajmującemu.
 5. Po potwierdzeniu rezerwacji, Firma wyśle ​​wiadomość e-mail, wiadomość tekstową lub wiadomość za pośrednictwem Usług, w zależności od dokonanych wyborów.
 6. Pojazd jest zarezerwowany tylko wtedy, gdy pierwsza (lub jedyna) płatność za rezerwację została przetworzona za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatności WYNAJMIG. Według uznania Właściciela, Najemcy mogą podzielić opłatę rezerwacyjną na dwie (2) raty, wtedy i tylko wtedy, gdy terminy wynajmu są wcześniejsze niż trzydzieści (30) dni przed pierwszymi płatnościami; Jednak we wszystkich przypadkach końcowa płatność musi zostać dokonana 30 dni przed datą najmu lub wcześniej.
 7. Korzystając z umowy wynajmu w ramach Usług lub wyświetlając w inny sposób warunki dotyczące wynajmu w ramach procesu rezerwacji online, Najemca i Właściciel zgadzają się na warunki określone w umowie najmu lub inne warunki wyszczególnione w procesie rezerwacji (w tym zasady zwrotu kosztów przy anulowaniu rezerwacji) Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że (i) ponosi pełną odpowiedzialność za takie warunki, (ii) jakakolwiek umowa najmu używana, niezależnie od tego, czy jest to wzorzec dostarczony przez Spółkę czy inna umowa, jest używana wyłącznie na własne ryzyko i koszt, (iii) ) nic zawarte w umowie najmu, na stronie internetowej lub w niniejszej Umowie nie zastępuje porady prawnika

VIII.      Zasady płatności.

 1. Właściciel jest odpowiedzialny za żądanie zapłaty od Najemcy za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatności Firmy.
 2. WYNAJMIG przechowuje wszystkie dokonane płatności. Firma wypłaci płatności, pomniejszone o wszystkie należne opłaty pobrane przez Firmę, odpowiedniemu Właścicielowi, jeden (1) dzień roboczy po rozpoczęciu okresu najmu.
 3. Płatności za pomocą kart płatniczych i przelewów elektronicznych dokonywane będą za pośrednictwem Centrum Autoryzacji Płatności Przelewy24.pl, które jest gwarantem bezpiecznej transakcji. Serwis Przelewy24.pl działa w ramach Krajowej Instytucji Płatniczej PayPro SA, podlegającej nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. W trakcie realizacji płatności żadna ze stron poza Centrum Autoryzacji Płatności nie uzyskuje danych dotyczących Najemcy. Szczegółowe informacje na temat Przelewy24.pl można uzyskać pod adresem https://www.przelewy24.pl/o-firmie.
 4. Każdy Właściciel zgadza się, że płatność dokonana przez Wynajmującego na rzecz Właściciela za pośrednictwem Firmy będzie traktowana tak samo, jak płatność bezpośrednio na rzecz Właściciela, a Właściciel udostępni Pojazd Wynajmującemu w uzgodniony sposób, tak jakby Właściciel otrzymał płatność bezpośrednio od Najemcy.
 5. Każdy Właściciel zgadza się, że Firma może, zgodnie z Polisą anulowania wybraną przez Właściciela i odzwierciedloną na odpowiedniej Ofercie umożliwić Najemcy anulowanie rezerwacji i zwrócić Wynajmującemu część płatności, określoną w obowiązujących zasadach anulowania.

IX.           Opłaty za usługi firmy.

 1. WYNAJMIG nie pobiera żadnych opłat za rejestrację kont, utworzenie Oferty czy wyszukiwanie Pojazdu.
 2. Opłata jest pobierana od Właściciela w przypadku rezerwacji jego Pojazdu. Opłata jest pobierana wg cennika widocznego dla Właściciela i zaakceptowanego przez niego w momencie wystawienia Oferty.
 3. Właściciel niniejszym zgadza się na pobieranie opłaty z płatności przekazywanej przez Najemcę, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie między Właścicielem a Firmą.
 4. Właściciel zobowiązuje się poinformować i zapłacić Firmie należną prowizję za wynajem pojazdu, którego dotyczy Oferta wystawiona na portalu Wynajmig.pl, gdy kontakt z Najemcą odbywał się za pośrednictwem Usług, nawet w przypadku, gdy nie dokonano rezerwacji i płatności przez portal.
 5. W przypadku nie zastosowania się do punktu 4 części IX, tj. nie poinformowania Firmy o wynajmie pojazdu poza portalem mimo kontaktu z Najemcą korzystając z Usług i nie zapłacenia należnej kwoty, ustalonej przez Firmę, w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wpłaty przez Najemcę, Właściciel zobowiązuje się zapłacić karę w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na konto podane przez Firmę.
 6. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany własnego modelu wyceny według własnego uznania. Firma poinformuje o wszelkich takich dodatkowych opłatach za pośrednictwem Usług, przed ich wprowadzeniem.

X. Warunki rozwiązania umowy

1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wynajmig@wynajmig.pl.
2. W przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin, Firma może wypowiedzieć umowę a także usunąć jego konto bez powiadomienia i bez podania przyczyn
3. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
5. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

XI. Tryb postępowania reklamacyjnego

1.. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Firmę:
1.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty  elektronicznej na adres: wynajmig@wynajmig.pl
1.2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Dostarczenie informacji znacznie ułatwia i przyspiesza rozpatrzenie reklamacji.
1.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Firmę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
1.4. Odpowiedź Firmy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
5. Dla uniknięcia wątpliwości przypomina się, że Firma nie jest stroną jakichkolwiek umów najmu między Właścicielem a Najemcą Pojazdu.  Zakres odpowiedzialności firmy ogranicza się do ułatwienia dostępu do strony internetowej i Usług.

XII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z postanowieniami art. 38 pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Użytkownik ma prawo odstąpienia w ciągu 14 dni od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.
2. Umowa dotyczy udostępniania treści cyfrowych, poprzez bezpośrednie pobranie z witryny internetowej. W takim przypadku prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi pod warunkiem, że nie zaczął jej wykonywać. Niniejszym informujemy, że rozpoczęcie korzystania z Treści, w tym w szczególności przeglądanie Oferty Wynajmu  powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy.

XIII. Ograniczenia odpowiedzialności

 1. Należy pamiętać, że firma nie ponosi odpowiedzialności za to, czy strona wypożyczająca przestrzega jakichkolwiek umów lub obowiązków wobec stron trzecich oraz obowiązujących przepisów. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawdziwość i dokładność informacji dostarczonych przez Właściciela.
 2. Firma nie odpowiada w żaden sposób za dostarczenie bądź niedostarczenie Pojazdu przez Właściciela, jak również jakiekolwiek działania lub zaniechania Użytkowników.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo całkowite ryzyko wynikające z korzystania z Usług spoczywa na Użytkowniku.
 4. Użytkownik rozumie, że WYNAJMIG nie podejmuje żadnych działań weryfikujących Treści Użytkowników.
 5. Użytkownik zgadza się na podejmowanie wszelkich rozsądnych środków ostrożności we wszystkich interakcjach z innymi Użytkownikami.
 6. Firma w szczególności wyklucza wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek działania lub zaniechania każdego Właściciela czy Najemcy.

XIV.           Postanowienia końcowe.

 1. Firma zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej Umowy w dowolnym momencie, według swojego wyłącznego uznania. Wszelkie modyfikacje niniejszej Umowy zaczną obowiązywać z chwilą publikacji. Dalsze użytkowanie i dostęp do strony internetowej i Usług oznacza, że ​​zgadzasz się na wszelkie modyfikacje niniejszej Umowy oraz że potwierdzasz, że będziesz związany warunkami zawartymi w niniejszym dokumencie
 2. Integralną częścią Umowy jest Polityka prywatności dostępna pod wskazanym linkiem.